Inwestor powinien nam zapewnić:

  • nieodpłatny dostęp do wody bez ograniczeń
  • nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej 380V
  • wyznaczenie miejsca na terenie budowy/posesji do składowania gruzu i śmieci (koszty wywozu gruzu po stronie Zleceniodawcy)
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie częściowych odbiorów robót