• nieodpłatne zapewnienie odpowiedniej ilości czystej wody oraz odpowiedniej energii elektrycznej
  • wyznaczenie miejsca na terenie posesji do składowania gruzu i śmieci (koszty wywozu gruzu po stronie Zleceniodawcy)
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie częściowych odbiorów robót